انسان ها مخلوقات سرزمین خیالی اند. سرزمین خیالی کنج دنج تکاملی ماست. ما به سرزمین خیالی وصلیم، چون روی هم رفته برایمان خوب است. سرزمین خیالی تخیلات ما را تقویت میکند؛ دنیای امنی را در اختیارمان میگذارد تا در آن به تجربه بپردازیم. داستان ها چسب زندگی انسان ها هستند گروه ها را تعریف میکند و آن ها را گرد هم می آورد. ما در سرزمین خیالی زندگی میکنیم چون نمیتوانیم در سرزمین خیالی نباشیم.

بنابراین با جرعه ای قصه همراه باشید:

خربزه 

 

بزینه

                                                              ___________________________
تمامی کاریکاتورها این دسته توسط آقای مازیار بیژنی طراحی شده است